до -30% на продукти за женско здраве 
promotions

Правила за участие в Играта “Здрави и щастливи с Мултивитамол на Dr.Theiss

Правила за участие в Играта
“Здрави и щастливи с Мултивотамол на Dr.Theiss ”

1. Организатор на Играта “Здрави и щастливи с Мултивотамол на Dr.Theiss ”/оттук нататък наричана за краткост “Играта”/ е “Натурпродукт” ООД с ЕИК 831391118 със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Христофор Колумб“ 64, сграда 3, вход.4 със съдействието и в партньорство на аптеки Афиа.
Участниците в Играта са длъжни да спазват условията на Играта, изложени по-долу (наричани в текста „Правилата”).

2. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените ще бъдат обявявани във Facebook страницата на аптеки Афиа.

3. Играта се провежда на фейсбук страницита на аптеки Афиа: https://www.facebook.com/Afya.bg
в следния период: 02.02.2021 – 10.02.2021 г.

Право на участие:

4. В Играта могат да участват всички дееспособни физически лица с местоживеене в България, навършили 18 години към датата на участие в Играта.
6. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства.
7. С участието си в играта, участниците приемат настоящите правила, публикувани на фейсбук страницата на аптеки Афиа за целия период на продължителност на Играта и се задължават да ги спазват.

8. Механизъм на Играта:

Стъпка 1: Ако желаете, харесайте страниците на аптеки Афиа и Натурпродукт България
https://www.facebook.com/Afya.bg  
https://www.facebook.com/NaturproduktBulgaria

Стъпка 2: Отговорете вярнo на зададения въпрос, в коментар под публикацията до 23:59ч. на 10.02.2021 г.
Колко цвята са витаминните мечета Мултивитамол на Dr.Theiss?

Стъпка 3: На 12.02.2021 г. на Фейсбук страницата на аптеки Афиа ще обявим имената от фейсбук профила, с който сте участвали, на трима спечелили, посредством софтуер за случаен избор - Random.org

9. Награди:
3 опаковки Витаминнни мечета за деца „Мултивитамол“ на Д-р Тайс, с подарък – светещи връзки.

10. Раздаване на наградите:

10.1 В рамките на 10 работни дни изтеглените печеливши участници трябва да се свържат с Организатора на играта на лично съобщение чрез фейсбук страницата на аптеки  Афиа и да предоставят следната информация: име, фамилия, телефонен номер и адрес на територията на Република България, на който желаят да бъде доставена наградата. Доставката е за сметка на Организатора на Играта.
10.2. Наградите ще бъдат предоставени на изтеглените участници, само ако те отговарят на условията на настоящите правила и предоставят нужната информация за получаване на наградата, посочена в т. 10.1.
10.2 В случай, че печеливш участник, не се свърже с организатора на играта в посоченото време или не отговаря на условията, описани в настоящите правила, на негово място ще бъде изтеглен друг участник. Тази процедура ще се повтаря до 3 пъти и ако никой от поредните изтеглени печеливши за един брой награда не се свърже с Организатора в посочения в Общите условия срок, Организаторът си запазва правото да подари своя продукт благотворително.

11. Отговорност:

11.1 Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция относно претенции на непечеливши участници. Наградата не може да бъде заменена с друга или за паричната й стойност.
11.2 Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на Играта и предоставянето на наградите.
11.3 Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
11.4 “Натурпродукт” ООД си запазва правото да промени датите на провеждане на Играта, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на рекламните материали, срив в информационните системи или други, не може да проведе в посочените периоди.
11.5 Организаторите потвърждават, че Кампанията започва на 02.02.2021 и приключва най-късно на 10.02.2021 (освен ако изрично не е посочено друго).

12. Лични данни

12.1. Организаторът на играта е администратор на лични данни, който в дейността си прилага стриктно европейското и националното законодателство в областта на защитата на личните данни.
12.2. С участието си в Играта, провеждана на страница във Фейсбук, участниците предоставят данни на Фейсбук съгласно политиката за поверителност на социалната мрежа и съобразно настройките за поверителност и дадени от лицето съгласия при създаването и ползването на профил във Фейсбук.
12.3. Организаторът на Играта не носи отговорност за данните, които участниците доброволно предоставят на Фейбсук посредством техните профили.
12.4. Организаторът на играта ще събере и обработи лични данни на изтеглените в томболата лица след изрично тяхно съгласие за нуждите на организираната Игра и с цел връчване на наградите, като тези данни (извън имената на печелившите) няма да бъдат обявявани публично.
12.5. Организаторът няма да обработва личните данни на наградените лица за цели различни от провеждането на настоящата Игра и връчването на наградите.
12.6. Организаторът се задължава да не предоставя получените от участниците данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на участието и награждаването им (така например данните за контакт на наградените лица ще бъдат предоставени на куриерска фирма с цел получаване на наградата).
12.7. Организаторът се задължава да заличи събраните в хода на Играта лични данни на участниците/наградените лица в разумен срок след нейния край.
12.8. Всеки участник/наградено лице има право да поиска достъп до отнасящи се до него данни, поправяне, ограничаване на обработването или изтриване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на: info@naturprodukt.bg