За Въпроси: +359 889 717 880
печелете бонус точки
докато пазарувате
Поръчайте онлайн
вземете от аптека
Спестете 2% и
безплатна доставка
debit Възползвайте се от нашата система за онлайн разплащания
като плащате с дебитна или кредитна карта
Томбола Омни биотик Панда

Печелившият участник в Томболата Омни биотик Панда е Миглена Чаушева.

Условия за участие
1. Цел на играта
Целта на играта е популяризиране на Омни биотик Панда 30 сашета
2. Организатор на играта
аптеки Афиа, "Афиа фармаси" ЕООД
3. Период на играта
Всеки участник може да участва в играта в периода от 26.03.2018 г. до 24.04.2018г.
4. Участници в играта
4.1 Участниците в играта се задължават да спазват изложените по-долу условия за участие..
4.2 Право да участва в играта има всяко навършило 18 (осемнадесет) години дееспособно физическо лице.
4.3 За да участва в играта, лицето по т. 4.2 трябва да закупи минимум 1 опаковка Омни биотик Панда 30 сашета.
Закупилите Омни биотик Панда 30 сашета по интернет от сайта на аптеки Афиа се генерират автоматично в списък, от който бъде изтеглен 1 печеливш. Необходимо е само при финализиране на поръчката да потвърдите желанието си за участие.
5. Територия
Играта се провежда на територията на Република България.
6. Награда
1 бр плюшена играчка Мама Панда с бебе Панда (около 70см)

7. Провеждане на играта
7.1 Всеки участник има право да участва с неограничен брой поръчки.
7.2 Въз основа на регистрираните участия организаторът самостоятелно ще изтегли 1 печеливш участник.
Организаторът обявява имената на печелившият участник  на 30 април 2018г. в сайта на аптеки Афиа и на страницата на Аптеки Афиа във Facebook.
7.3 Организаторът определя деня, начина, мястото и часа за получаването на наградата и уведомява за тях печелившия участник.
7.4 Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други изгоди.
8. Лични данни
С регистрирането си за участие в настоящата игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в него и дават изричното си съгласие организаторът да обработва предоставените лични данни за нуждите на играта и в частност за целите на маркетинга, както и се съгласяват, че във връзка с участието в играта предоставените лични данни от печеливш участник биха могли да бъдат публично оповестени от организатора, в това число и в Интернет, и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.
10. Отговорност
10.1 Участието на всеки участник в играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и по повод на участие в играта, освен ако се установи, че са причинени умишлено или при груба небрежност.
10.2 Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.
10.3 Организаторът не носи отговорност към печеливш участник:
– който е предоставил телефон, на които не може да бъде установен контакт с него;
– който не спази изискванията на организатора, заявени според т. 7.3, за получаване на наградата;
10.4 Организаторът има право по всяко време да отстрани от участие в играта всяко лице, което не отговаря на настоящите условия за участие в играта или е нарушило същите.
11. Съдебни спорове
Всеки спор между организатора и участник в играта следва да се решава на основата на взаимно разбирателство между страните. При не постигане на съгласие спорът се отнася за решаване до компетентния съд в България.
12. Допълнителни разпоредби
12.1 Настоящите условия влизат в сила от датата на публикуването им на страницата на аптеки Афиа с адрес www.afya-pharmacy.bg  
12.2 Организаторът на играта си запазва правото да изменя или допълва настоящите условия, като промените влизат в сила от публикуването им на страницата на аптеки Афиа на адрес www.afya-pharmacy.bg. В случай, че участникът не преустанови участието си в играта, се счита, че приема промените в настоящите условия за участие в играта.

Поръчайте Омни Биотик Панда