За Въпроси: +359 889 717 880
печелете бонус точки
докато пазарувате
Поръчайте онлайн
вземете от аптека
Спестете 2% и
безплатна доставка
debit Възползвайте се от нашата система за онлайн разплащания
като плащате с дебитна или кредитна карта
Томбола Спечели страхотни награди от Pharmatheiss и Dr.Theiss

Официални правила на томбола „Здрави с Афиа – Спечели страхотни награди от Pharmatheiss и Dr.Theiss“, вестник „Здрави с Афиа”, бр.22ОБЩИ УСЛОВИЯ:
Томболата се организира от Афиа фармаси ЕООД, ЕИК 201362770, адрес за кореспонденция гр. Бургас, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 31, МОЛ Елка Сашкова
Официалните правила ще бъдат достъпни през целия й период и влизат в сила след оповестяването им на сайта на организатора //www.afya.bg/, както и на официалната му фейсбук страница https://www.facebook.com/Afya.bg/no...
Организаторът на томболата си запазва правото да допълва, изменя или променя официалните правила на томболата, като промените влизат в сила след оповестяването им на сайта на организатора и фейсбук страницата му.

Период на промоцията: 01 декември (08:00 часа) – 17 декември (до 20:00 часа) 2017 г., . Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

В промоцията могат да участват всички физически лица , навършили 18 години, с изключение на служители на Афиа фармаси ЕООД,  както и други свързани лица.
Включвайки се в настоящата томбола, участниците предоставят доброволно своите данни (имена, телефон и други) и дават съгласието си тези данни да бъдат събирани за целите на томболата и/или разпространението на наградите. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба на страната.
Организаторът има право да прекрати томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2. В случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или други форсмажорни обстоятелства, на участниците не се дължи компенсация.
Участвайки в томболата, участниците се ангажират да приемат настоящите официални правила и да спазват техните условия.

МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА:
Всеки посетител на аптеки Афиа, в рамките на обявените от организатора дни (01 декември – 17 декември 2017 г.) има възможност да участва в томболата, организирана от Афиа фармаси ЕООД  при посочените по-долу условия.

Условие за участие в томболата е участващият да попълни своите данни (име, фамилия и телефон) в талон, който ще намери на страница 12 на вестник бр.22 /2017г. „Здрави с Афиа” и трябва да го пусне в специално приспособената за целта и ясно обозначена урна, намираща се във всяка в една от аптеки Афиа:

гр.Бургас, ул."Гочо Иванов"20 (Билла на Трапезица)
гр.Бургас, ул."Христо Ботев"70
гр.Бургас, ул."Гладстон"61
гр.Бургас, к-с Зорница, бл.62
гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.110
гр.Бургас, ул."Кирил и Методий"24
гр.Бургас, кв.Сарафово, ул. „Брацигово”11
гр.Камено, ул. „Освобождение“ 78
гр.Карнобат, ул. „България” 4
гр.Ямбол, ул."Търговска"31

Наградите се теглят на 20 декември в офиса на Афиа фармаси в гр. Бургас, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 31 в присъствието на представители на организатора.

Наградите са:
1-ва награда: Парусан шампоан + тоник  - 1 брой
2-ра награда: ФармаХиалурон обемен филър за устни Роуз – 1 брой
3-та награда: ФармаХиалурон обемен филър за устни Марсала– 1 брой
4-та награда: Пюър скин хидратиращ флуид – 1 брой
5-та награда: Долива интензивен крем за лице – 1 брой

Едно лице може да участва в настоящата томбола с неограничен брой талони.
Участието не е обвързано с покупка.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА:
Имената на победителите ще бъдат обявени на сайта на организатора и в неговата фейсбук страница. Същите е ще бъдат  уведомени по телефона веднага след тегленето на наградата и ще бъдат поканени да я получат на следващия ден в избрана от тях аптека с лого AFYA.
Участник, не потърсил наградата си до 10-дневен срок от датата на известяването за спечелването им, губи правото да я получи.
Наградата се предоставя само след предоставяне на документ за самоличност. Допуска се наградата да бъде получена лично от лице, различно от печелившия участник, само при представянето на надлежно заверено пълномощно.
 
ДРУГИ:
Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
С включването си в томболата всеки участник предоставя безвъзмездно на Афиа фармаси ЕООД разрешение да възпроизвежда, публикува и разпространява информация свързана със спечелилия от промоцията, включително да използва предоставен от него снимки и материали и да ги публикува в дигитални и печатни медии.
Евентуално възникнали спорове между организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.