»

Томбола Спечелете VEROVAL "Ще помогне ли антибиотикът"


ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Томболата се организира от Афиа фармаси ЕООД, ЕИК 201362770, адрес за кореспонденция гр. Бургас, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 31, МОЛ Елка Сашкова
Официалните правила ще бъдат достъпни през целия й период и влизат в сила след оповестяването им на сайта на организатора //www.afya.bg/, както и на официалната му фейсбук страница https://www.facebook.com/Afya.bg
Организаторът на томболата си запазва правото да допълва, изменя или променя официалните правила на томболата, като промените влизат в сила след оповестяването им на сайта на организатора и фейсбук страницата му.
Период на промоцията: 01 ноември (08:00 часа) – 15 ноември  (до 20:00 часа) 2017 г., . Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
В промоцията могат да участват всички физически лица , навършили 18 години, с изключение на служители на Афиа фармаси ЕООД,  както и други свързани лица.
Включвайки се в настоящата томбола, участниците предоставят доброволно своите данни (имена, телефон и други) и дават съгласието си тези данни да бъдат събирани за целите на томболата и/или разпространението на наградите. Всички лични данни  ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба на страната.
Организаторът има право да прекрати томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2. В случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или други форсмажорни обстоятелства, на участниците не се дължи компенсация.
Участвайки в томболата, участниците се ангажират да приемат настоящите официални правила и да спазват техните условия.

МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА:
Всеки посетител на аптеки Афиа, в рамките на обявените от организатора дни (01 ноември – 15 ноември 2017 г.) има възможност да участва в томболата, организирана от Афиа фармаси ЕООД  при посочените по-долу условия.
Условие за участие в томболата е участващият да попълни своите данни (име, фамилия и телефон) в талон, който ще намери на страница 12 на вестник бр.20/2017 г. „Здрави с Афиа” и трябва да го пусне в специално приспособената за целта и ясно обозначена урна, намираща се във всяка в една от аптеки Афиа:
гр.Бургас, ул."Гочо Иванов" 20 (Билла на Трапезица)
гр.Бургас, ул."Христо Ботев" 70
гр.Бургас, ул."Гладстон" 61
гр.Бургас, к-с Зорница, бл.62
гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.110
гр.Бургас, ул."Кирил и Методий" 24
гр.Бургас, кв.Сарафово, ул. „Брацигово” 11
гр.Карнобат, ул. „България”
гр.Ямбол, ул."Търговска"31
Наградата се тегли на 17 ноември в офиса на Афиа фармаси в гр. Бургас, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 31 в присъствието на представители на организатора.
Ще бъдат изтеглени 7 печеливши участника, всеки от които ще спечели 1 брой VEROVAL домашен тест Ще помогне ли антибиотикът .
Едно лице може да участва в настоящата томбола с неограничен брой талони.
Участието не е обвързано с покупка.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА:
Имената на победителите ще бъдат обявени на сайта на организатора и в неговата фейсбук страница. Същите ще бъдат  уведомени по телефона веднага след тегленето на наградата и ще бъдат поканени да я получат  на следващия ден в избрана от тях аптека с лого AFYA.
Участници, не потърсили наградите си до 10-дневен срок от датата на известяването за спечелването им, губят правото да я получат.
Наградата се предоставя само след предоставяне на документ за самоличност. Допуска се наградата да бъде получена лично от лице, различно от печелившия участник, само при представянето на надлежно заверено пълномощно.

ДРУГИ:
Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
С включването си в томболата всеки участник предоставя безвъзмездно на Афиа фармаси ЕООД разрешение да възпроизвежда, публикува и разпространява информация свързана със спечелилия от промоцията, включително да използва предоставен от него снимки и материали и да ги публикува в дигитални и печатни медии.
Евентуално възникнали спорове между организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.