»

Томбола Спечелете плюшена играчка


Официални правила на томбола „Здрави с Афиа – Спечелете плюшен приятел за Вашето дете“, вестник „Здрави с Афиа”, бр.16

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
Томболата се организира от Афиа фармаси ЕООД, ЕИК 201362770, адрес за кореспонденция гр. Бургас, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 31, МОЛ Елка Сашкова
Официалните правила ще бъдат достъпни през целия й период и влизат в сила след оповестяването им на сайта на организатора http://www.afya-pharmacy.bg/infobg/455.
Организаторът на томболата си запазва правото да допълва, изменя или променя официалните правила на томболата, като промените влизат в сила след оповестяването им на сайта на организатора и фейсбук страницата му.

Период на промоцията: 01 юни (08:00 часа) – 18 юни (до 20:00 часа) 2017 г., . Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
В промоцията могат да участват всички физически лица , навършили 18 години, с изключение на служители на Афиа фармаси ЕООД,  както и други свързани лица.
Включвайки се в настоящата томбола, участниците предоставят доброволно своите данни (имена, телефон и други) и дават съгласието си тези данни да бъдат събирани за целите на томболата и/или разпространението на наградите. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба на страната.
Организаторът има право да прекрати томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2. В случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или други форсмажорни обстоятелства, на участниците не се дължи компенсация.
Участвайки в томболата, участниците се ангажират да приемат настоящите официални правила и да спазват техните условия.

МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА:
Всеки посетител на аптеки Афиа, в рамките на обявените от организатора дни ( 01 юни – 18 юни  2017 г.) има възможност да участва в томболата, организирана от Афиа фармаси ЕООД  при посочените по-долу условия.


Условия за участие в томболата:


  1. Участващият да закупи продукт от следните брандове:
  • Омни биотик
  • РегулатПро
  • Контрактубекс
  • Биолектра магнезий
  • Феротон
  • Рескю
  • Формолайн
  • Мерц драже

2. Да попълни своите данни (име, фамилия и телефон) на касовата бележка.
3. Да пусне касовата бележка в специално приспособената за целта и ясно обозначена урна, намираща се във всяка в една от аптеки Афиа:
гр.Бургас, Билла на Трапезица
гр.Бургас, ул."Христо Ботев"70
гр.Бургас, ул."Гладстон"61
гр.Бургас, к-с Зорница, бл.62
гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.110
гр.Бургас, ул."Кирил и Методий"24
гр.Бургас, кв.Сарафово, ул. „Брацигово”11
гр.Карнобат, ул. „България” 4
гр.Ямбол, ул."Търговска"31

Наградите ще се теглят на 20 юни във всяка от аптеки АФИА в присъствието на представители на организатора.


Награди
Във всяка аптека Афиа ще бъдат изтеглени по 6 награди плюшени играчки:

• Слончета – 2 бр.
• Жабки – 2 бр.
• Мечета – 2 бр.
Едно лице може да участва в настоящата томбола с неограничен брой касови бележки, съдържащи покупка на някои от посочените по-горе продукти.
Участието  е обвързано с покупка.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА:
Имената на победителите ще бъдат обявени на сайта на организатора  и в неговата фейсбук страница. Същите ще бъдат уведомени по телефона веднага след тегленето на наградата и ще бъдат поканени да я получат на следващия ден в аптеката, от която са изтеглени.
Участник, не потърсил наградата си до 10-дневен срок от датата на известяването за спечелването им, губи правото да я получи.
Наградата се предоставя само след предоставяне на документ за самоличност. Допуска се наградата да бъде получена лично от лице, различно от печелившия участник, само при представянето на надлежно заверено пълномощно.

ДРУГИ:
Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
С включването си в томболата всеки участник предоставя безвъзмездно на Афиа фармаси ЕООД разрешение да възпроизвежда, публикува и разпространява информация свързана със спечелилия от промоцията, включително да използва предоставен от него снимки и материали и да ги публикува в дигитални и печатни медии.
Евентуално възникнали спорове между организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.